Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Kollaart Opleidingen

Klachten kunnen worden ingediend over beslissingen of het niet nemen van beslissingen waardoor het belang van leerling geschaad zou kunnen worden door Kollaart Opleidingen en/of mensen aangesteld door Kollaart Opleidingen.

De klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij de directie van Kollaart Opleidingen.
Klager ontvangt binnen 4 weken reactie op zijn/haar klacht.
Iedere klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.
Een klacht kan nooit anoniem worden ingediend.

Elke klacht wordt binnen vier weken schriftelijk afgehandeld, zonodig of indien klager dat wenst worden de betrokkenen gehoord.
Als er een langere termijn nodig is om onderzoek te doen, dan wordt de klager hiervan binnen twee weken in kennis gesteld.
Tevens wordt benoemd wat de reden van uitstel is en op welke termijn er dan uitsluitsel wordt verwacht.

Indien in gezamenlijk overleg over de klacht geen overeenstemming bereikt kan worden zullen de partijen gezamenlijk een onafhankelijke derde partij aanwijzen om in het geschil te bemiddelen. Kollaart opleidingen stelt voor hiervoor de VOUV, de vereniging opleidingen uiterlijke verzorging aan te stellen.
Uitspraak van deze derde partij is bindend voor Kollaart opleidingen.
Eventuele consequenties worden binnen vier weken afgehandeld.

De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Klagen kan de leerling bij de persoon die de beslissing heeft, of had moeten nemen, of over niet gepast gedrag waardoor leerling zich benadeelt voelt.
Deze zal de klacht melden aan de klachtencoördinator van Kollaart Opleidingen de heer M.J. (Maarten) Kollaart.
De leerling kan desgewenst ook direct klagen bij de klachtencoördinator.
De klachtencoördinator zal leerling uitleg geven over de te volgen procedure en bij wie leerling de klacht moet indienen.

Voor klachten over Kollaart Opleidingen en mensen aangesteld door Kollaart Opleidingen, kan de leerling terecht bij de klachtencoördinator van Kollaart Opleidingen de heer M.J. (Maarten) Kollaart.
Deze zal onmiddellijk bemiddelen tussen de betrokken personen en proberen tot een voor elke betrokkene bevredigende oplossing te komen.

Klachten worden geregistreerd en bewaard voor een periode van 2 jaar.

De bij de klachtafhandeling betrokken personen zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van de verkregen (persoons)gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is.
Deze gegevens mogen niet aan derden worden verstrekt.
Uitzondering op de hierop is toegestaan indien een wettelijk voorschrift, een rechterlijke uitspraak of ambtshalve verplichting tot bekendmaking verplichten.

De persoonsgegevens zullen gedurende vier weken na afronding van de klacht worden bewaard, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om deze gegevens langer te bewaren.
In dat geval zullen de persoonsgegevens maximaal twee jaar bewaard worden.

Voor klachten over examens van TCI zal men zich schriftelijk moeten richten tot TCI.

Versie april 2022