Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Kollaart Opleidingen

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist.

1. DUUR VAN DE OPLEIDING

De duur van de opleiding staat vermeld in de studiegids en op de website van Kollaart Opleidingen.

2. KOSTEN VAN DE OPLEIDING

a. De school bepaalt de lesgelden en vermeldt deze op de website, in de brochure en op het inschrijfformulier.
b. Deze vastgestelde lesgelden zijn exclusief de kosten voor boeken en overige leermiddelen en exclusief inschrijfgeld.
c. De kosten voor de pedicure examens van TCI dienen te worden voldaan aan TCI volgens de bij hun geldende voorwaarden.
d. De Kosten voor de examens NGS dienen te worden voldaan aan het NGS volgens de bij hun geldende voorwaarden.
e. De kosten van opleiding, materialen, boeken enz, kan wijzigen indien er verhogingen zijn op basis van loonkosten, grondstoffen en energiekosten.

3. DE OVEREENKOMST TUSSEN SCHOOL EN CURSIST

a. De overeenkomst tussen school en cursist wordt schriftelijk aangegaan. Bij ontvangst van het volledige ingevulde en ondertekend inschrijfformulier treedt de studieovereenkomst in werking.
b. De cursist heeft een bedenktijd van 14 werkdagen na inschrijving voor betreffende opleiding/cursus. Bij afzien van de cursus dient dit schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt te worden. Hierna dient u aan de overeengekomen financiële verplichtingen te voldoen.
c. De cursist is gehouden iedere wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk aan de school te melden.

4. BETALING VAN DE ONDERWIJSBIJDRAGE

a. De school bepaalt de termijnen waarin de lesgelden voldaan moet worden.
b. De schoolleiding mag cursisten, die niet aan hun overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder onderwijs uitsluiten; in dat geval is zonder uitzondering de verschuldigde vordering (lesgelden,pakket en of boekengeld) in zijn geheel direct opeisbaar.
c. In geval van schorsing, ontzegging van de toegang of verwijdering van de school blijft de verplichting tot betalen van de vordering ( lesgelden, pakket en of boekengeld ) onverminderd bestaan; ook in dit geval is de verschuldigde vordering ( lesgelden, pakket en of boekengeld ) direct opeisbaar.

5. DE VOORWAARDEN VOOR HET VOORTIJDIG ONTBINDEN VAN DE OVEREENKOMST

a. Voor aanvang van de cursus. Tot 28 dagen voor de eerste les kan de cursus waarvoor men ingeschreven staat aangetekend schriftelijk geannuleerd worden. In dat geval worden annulering- en administratiekosten in rekening gebracht, zijnde 20% van de betreffende vordering ( lesgelden, pakket en of boekengeld ). Van 28 tot 14 dagen voor de eerste les bedragen de annulering- en administratiekosten 40% van de betreffende vordering ( lesgelden, pakket en of boekengeld ). Daarna is annulering nog slechts mogelijk in overeenstemming met paragraaf b. van dit artikel.
b. Vanaf 14 dagen voor en tijdens de cursus. Mocht een cursist 14 dagen voor of tijdens de cursus besluiten van het verder volgen van de opleiding af te zien, dan dient dit schriftelijk aan de directie van de school kenbaar te worden gemaakt middels een aangetekend schrijven of persoonlijk overhandiging met bewijs van ontvangst door de school. De gehele openstaande vordering ( lesgelden, pakket en of boekengeld ) dient in zijn geheel en ineens betaald te worden.
Bevestiging van de opzegging wordt door de school schriftelijk gedaan.
c. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd met ingang van datum van overlijden. Teveel betaald cursusgeld wordt direct terugbetaald.
d. De school is bevoegd eenzijdig de overeenkomst op te zeggen en te beëindigen, wanneer de cursist zich op dusdanige wijze gedraagt dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de belangen van de school of van andere cursisten daardoor ernstig worden geschaad. De verplichting tot betalen van de volledige vordering (lesgelden, pakket en of boekengeld) blijft daarbij onverminderd bestaan.
e. De school zal minimaal 6 weken van te voren melden als de opleiding door onvoldoende deelname of anderzijds geen doorgang kan vinden.

6. VRAGEN

vragen van administratieve aard worden binnen 7 werkdagen beantwoord, mits buiten de schoolvakanties. Bij een langere verwerkingstijd krijgt men binnen 7 werkdagen bericht dat men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

7. MATERIALEN EN BOEKEN

De cursist wordt de garantie gegeven dat het studiepakket geheel is afgestemd op de eisen van de examen organiserende instanties.
De school bepaalt welke materialen en boeken tijdens de opleiding gebruikt worden en welke materialen tijdens de cursus ter beschikking gesteld worden en kan dit te allen tijde aanpassen. Boeken en materialen kunnen bij de school aangeschaft worden en worden na betaling eigendom van de cursist. Deze kunnen niet geretourneerd worden.

8. AANSPRAKELIJKHEID

a. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van aan cursisten toebehorende voorwerpen.
b. Alle schade door de cursist toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden hersteld.
c. De cursist is aansprakelijk voor beschadigingen aan kleding en andere eigendommen van derden.

9. LESTIJDEN EN PLAATS

a. De school is gerechtigd om in geval van onvoldoende aanmeldingen of anderszins de cursusdag of lestijd minimaal 14 dagen voor aanvang van de cursus te wijzigen. Indien een dergelijke wijziging de cursist niet convenieert kan deze dit, binnen 7 dagen, schriftelijk kenbaar maken en zal de overeenkomst, zonder kosten voor de cursist worden ontbonden en een gedane aanbetaling zal door de school worden gerestitueerd.
b. De school is gerechtigd in ernstige gevallen van overmacht de lestijden dan wel de plaats waar de lessen worden gegeven te wijzigen.
c. De vakanties worden door de school vastgesteld.
d. Door omstandigheden (ziekte, zwangerschap, etc.) kan men uitsluitend in overleg met de school, de cursus tussentijds onderbreken en in een later stadium weer verder gaan en/of afmaken.

10. HERHALINGSLESSEN

Indien een cursist voor een examen is afgewezen mag de school voor het volgen van herhalingslessen een evenredig deel van de lesgelden aan de cursist in rekening brengen.

11. AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van de school berust bij de school. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de school.

12. HUISREGELS

a. De cursist verbindt zich tot het volgen van alle tot de opleiding behorende lessen.
b. De cursist verbindt zich alle opgegeven theorie huiswerk naar behoren te maken.
c. Bij verzuim wegens ziekte of anderszins dienen de cursisten hiervan, zonder opgave van reden, voor aanvang van de les, kennis te geven aan de school of docent.

13. INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Wij nemen uw aanmelding in behandeling op volgorde van binnenkomst van de verschuldigde inschrijvingskosten. Zodra wij uw schriftelijke aanmelding (e-mail en of schriftelijk) hebben ontvangen, sturen wij u hiervan per omgaande een bevestiging.

14. ANNULERING VAN DE OPLEIDING

Tot 28 dagen voor aanvang van de eerste les kan de cursus waarvoor men zich heeft ingeschreven, middels een aangetekend schrijven geannuleerd worden. De annulering- en administratiekosten bedragen 20% van de vordering ( lesgelden, pakket en of boekengeld ). Van 28 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de eerste les bedragen de annulering- en administratiekosten 40% van de vordering ( lesgelden, pakket en of boekengeld ). (N.B.: Het inschrijfgeld wordt niet geretourneerd.)

Vanaf 14 dagen voor de startdatum van de cursus dient de gehele vordering ( lesgelden, pakket en of boekengeld ), wanneer er is aangemeld voor workshops en/of examen dient dit tevens in zijn geheel en per direct voldaan te worden.
Bij ziekte of zwangerschap dient de cursist het lesgeld door te betalen. De studie kan gestopt worden en op een later tijdstip vervolgd worden.
Bij onvoldoende inschrijving voor een bepaalde datum heeft Kollaart opleidingen de mogelijkheid om de opleiding naar een andere datum c.q. tijd te schuiven.
U heeft de mogelijkheid om u voor de cursus af te melden zonder verdere kosten ( het betaalde inschrijf- en cursusgeld wordt door Kollaart opledingen teruggestort ), indien datum en /of tijd niet door u geaccepteerd kan worden.

15. BETALING

De betaling van de cursus dient als volgt te geschieden.
Na inschrijving ontvangt de cursist een factuur per post. Deze Is voor de boekhouding van cursist .
De aanbetaling wordt na 7 dagen automatisch geïncasseerd van het door de cursist opgegeven rekening nummer.
Bij betaling van de vordering in 1 keer geldt de bij de opleidinginformatie gelden de korting.
Bij betaling in termijnen gelden de incasso afspraken die zijn vermeld bij de opleiding informatie.
Bij toezending van een herinnering tot betaling wordt u € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Het nog te vorderen bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente en incasso- c.q. proceskosten.

16. DUUR OVEREENKOMST

U gaat de overeenkomst, na goedkeuring algemene voorwaarden op inschrijfformulier, met Kollaart opleidingen aan voor de duur van de cursus of tot alle openstaande vorderingen zijn voldaan.

17. KLACHTEN

De klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij de directie van Kollaart opleidingen.
Elke klacht wordt binnen vier weken schriftelijk afgehandeld, zonodig of indien klager dat wenst worden de betrokkenen gehoord.
De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18. TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

19. PRIVACY VERKLARING

Alle informatie die wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Kollaart opleidingen, haar medewerkers en docenten.
Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan partners of derden worden versterkt.
Hiermee zal ruimschoots worden voldaan aan de Wet Privacy Persoonsgegevens.